Dewiacje

Dewiacje Dewiacją nazywamy taki typ zachowań – a dewiantem takiego osobnika – który wykazuje daleko idące odejście od normy. Czasami ciężko zdefiniować normalność jako taką, dookoła mnóstwo jest ludzi, których niekoniecznie nazwalibyśmy właśnie takimi słowami, jednak w przypadku dewiacji jest to wyraźne i zauważalne. Dewiant to osobnik zupełnie już nieprzystosowany do społeczeństwa, realizujący swoje zachowania dewiacyjne, często mające swoje źródło na podłożu seksualnym. Jest to o tyle skomplikowane, że trzeba umieć odróżniać wszystkie te charakterystyczne znaki, które mogą nam odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do czynienia z dewiacjami. Rozpoznanie ich zwykle przebiega w formie porównania – czy akurat taka cecha oddziałuje na innych i czy w jakiś sposób utrudnia im życie? Jak dalece musi być wysunięta granica tolerancji, skoro mówi się już o niej w telewizji i w mediach? Dewiacja zrazu nie jest tak łatwa do rozpoznania, jednak po odpowiednim rekonesansie jesteśmy w stanie stwierdzić czy to, co widzimy, może podpadać pod „odchylenie”.